Test Requirements

Kids Kyu Arts

White Belt

•  Katatetori Kotegaeshi

Jukyu   |  10th Kyu   |   Green Belt

•  Katatetori Kotegaeshi •  Katatekosadori Kotegaeshi •  Katatetori Ikkyo

Kukyu   |  9th Kyu   |   Yellow Belt 

•  Katatetori Kotegaeshi •  Katatekosadori Kotegaeshi •  Katatetori Ikkyo •  Katatekosadori Ikkyo

Hachikyu   |  8th Kyu   |   Orange Belt

•  Katatetori Kotegaeshi •  Katatekosadori Kotegaeshi •  Katatetori Ikkyo •  Katatekosadori Ikkyo •  Katatetori Nikyo

Shichikyu   |  7th Kyu   |   Red Belt

•  Katatetori Kotegaeshi •  Katatekosadori Kotegaeshi •  Katatetori Ikkyo •  Katatekosadori Ikkyo •  Katatetori Nikyo •  Katatekosadori Nikyo

Rokukyu   |  6th Kyu   |   Blue Belt

•  Katatetori Kotegaeshi •  Katatekosadori Kotegaeshi •  Katatetori Ikkyo •  Katatekosadori Ikkyo •  Katatetori Nikyo •  Katatekosadori Nikyo •  Katatetori Tenkan Sankyo •  Katatekosadori Tenkan Sankyo

Adult Kyu Arts

Gokyu   |   5th Kyu   |   Blue Belt

•  Katatedori Nikyo •  Katatedori Tenkan Shihonage •  Yokomenuchi Hijiotoshi •  Shomenuchi Kokyunage •  Munetsuki Kotegaeshi •  Ushirotekubitori Zenshin-nage 

Yonkyu   |  4th Kyu   |   Purple Belt

•  Katatedori Tenkan Ikkyo •  Yokomenuchi Shihonage •  Shomenuchi Kotagaeshi •  Ushirotori Zenpo-nage •  Munetsuki Kokyu-nage •  Katateryotemochi Tenkan Kotagaeshi

Sankyu   |  3rd Kyu   |   Purple Belt

•  Katatedori Enkei-nage •  Yokomenuchi Makiotoshi •  Shomenuchi Ikkyo Irimi •  Ushirotekubitori Sankyo •  Munetsuki Hantai Ikkyo •  Ryotedori Tenkan Shihonage

Nikyu   |  2nd Kyu   |   Brown Belt

•  Katatedori Irimi-nage •  Yokomenuchi Choyaku Kokyu-nage •  Shomenuchi Ikkyo Tenkan •  Ushirotekubitori Kotai Kotegaeshi •  Munetsuki Zenpo-nage •  Katateryotemochi Sasoikomi Makiotoshi

Ikkyu   |  1st Kyu   |   Brown Belt

•  Katatekosadori Hikiyose Ikkyo •  Yokomenuchi Irimi-nage •  Shomenuchi Sankyo •  Ushirotekubitori Tenkan Tenchi-nage •  Munetsuki Ushiro Kata-hikiotoshi •  Ryotedori Irimi Tenchi-nage

Standard Dan Arts 

Katatedori

•  Irimi Otoshi •  Irimi Tenchi-nage •  Irimi-Tenkan Kokyunage •  Irimi-Tenkan Kotegaeshi •  Irimi-Tenkan Sankyo

Katatekosadori Ushiromawari

•  Sankyo •  Ikkyo •  Tenchi-nage (2 wrist held) •  Kotegaeshi (2 wrist held) •  Hanekaeshi (2 wrist held)

Katateryotemochi

•  Sasoikomi Kotegaeshi •  Choyaku Kokyunage •  Choyaku Kotegaeshi •  Choyaku Sankyo •  Irimi-nage •  Tenkan Nikyo •  Tenkan Kirikaeshi Nikyo

Ryotedori

•  Tenkan Tenchi nage •  Enkei-nage •  Nikyo •  Kotegaeshi •  Sankyo •  Choyaku Kokyunage •  Choyaku Kotegaeshi •  Choyaku Sankyo •  Zenpo-nage

Shomenuchi

•  Kirikaeshi •  Shihonage •  Hijiotoshi •  Nikyo •  Ushirokata Hikiotoshi

Yokomenuchi

•  Choyaku Kotegaeshi •  Choyaku Sankyo •  Irimi Sudori (1, 2 & 3) •  Irimi-Tenkan Zenponage •  Irimi Sankyo •  Irimi Hijigatame

Munetsuki

•  Hijiotoshi •  Hantai Kokyu-nage •  Hantai Kotegaeshi •  Hantai Sankyo •  Irimi Kotegaeshi (Tsukaeshi)

Futari-Ryotetori

•  Sayu Kaeshi-Ikkyo •  Ohnami •  Zenpo-nage •  Makikomi

Ushirotori (Bear Hug at Elbows)

•  Koshihineri •  Koho-nage

Ushiro Tekubitori

•  Kotai Ikkyo •  Tenkan Kotegaeshi •  Tenkan Jumonji-nage •  Zenpo-Tenkan Kotegaeshi •  Zenpo-Tenkan Hantai Kotegaeshi •  Zenpo-Tenkan Koshihineri

Ushiro Hijitori

•  Kotegaeshi •  Hanekaeshi

Ushiro Katatori

•  Kotegaeshi •  Sankyo •  Kohonage

Ushiro Katatetori Kubishime

•  Sankyo •  Hantai Sankyo •  Hantai Kotegaeshi